Razvojna agencija Savinja

SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS, št. 62/2019 z dne 18.10.2019 objavil javni razpis SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D 2019 – 2023).

Namen javnega razpisa

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Ciljne skupine / upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, v katerih je na dan oddaje vloge zaposlenih vsaj 5 oseb. Pri tem gre lahko za fizično ali pravno osebo, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in je organizirana kot samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba ali zadruga.

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Višina nepovratnih sredstev

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo.

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije) oboje skupno do največ 25% vrednosti upravičenih stroškov.
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja in ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije).
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene, ki delajo na prijavljeni operaciji.
  • posredni stroški, ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva in stroški izdelave digitalne strategije iz točke 4.2.4.

Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije

Vsi potrebni podatki in navodila ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki je od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Za SPOT svetovanje Savinjska:
Damjana Omerzu, Razvojna agencija Savinja

Vir: https://podjetniskisklad.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija