Razvojna agencija Savinja

Projekt DRR-2 »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje«

Podpis Dogovora o medsebojnih obveznosti in pravicah pri izvedbi projekta za DRR-2 »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje« prednostna naložba 6.1 Vlaganje v vodni sektor »  v sejni sobi Občine Braslovče.
V okviru Dogovora za razvoj regije – Savinjske regije, je bil dne 21.06.2018 s strani MGRT – ministra Počivalška in vodstva Razvojnega sveta Savinjske regije podpisan dodatek, kamor je umeščen tudi prednostni projekt občin SSD: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec. S tem se je projekt prednostno umestil v direktno potrditev, za katero je potrebno pripraviti še vlogo in jo v naslednjih mesecih oddati na MOP. Izhajajoč iz osnovne zahteve in zaveze Slovenije do EU, da morajo biti aglomeracijska območja od koder odvajamo in čistimo odpadne vode, v velikosti najmanj 2000 PE, v najkrajšem času priključena najmanj 98 % glede na stalno populacijo naselij aglomeracije. Ta strogi cilj moramo doseči v 6 mesecih po zaključku operacije. V naspr  tnem primeru lahko ministrstvo zahteva vračilo sredstev. Občine partnerice so sklenile sporazum o sodelovanju na skupnem projektu, pripravi vloge za koriščenje sredstev in izvajanju projekta v naslednjih letih do konca leta 2020.
Vsaka  posamezna vključena občina znotraj bo investitor komunalne infrastrukture na območju njene občine in  sicer gre za sledeča območja izgradnje:

1. faza IZGRADNJA K1. faza IZGRADNJA KANALIZACIJE ORLA VAS – Občina Braslovče
2. faza IZGRADNJA KANALIZACIJE PARIŽLJE – Občina Braslovče
3. faza GRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE BREG PRI POLZELI – Občina Polzela
4. faza GRADNJA KANALIZACIJE GLAVNI TRG POLZELA – Občina Polzela
5. faza GRADNJA KANALIZACIJE V ŠEMPETRU V SAVINJSKI DOLINI (VI. FAZA) – Občina Žalec

Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta je    1.494.985,94  EUR,  deleži udeležbe na skupnih neupravičenih stroških pa so glede na deleže posameznih faz sledeči: Občina Braslovče kot vodilni partner  44,5 %, Občina Polzela 35,5 % in Občina Žalec 20,0 %.