Razvojna agencija Savinja

Javni razpis – Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti

Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS, Št. 73 z dne 6. 12. 2019 objavil javni razpis Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.

Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost mikro, malih in srednje velikih podjetjih (MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Upravičenci

Upravičenci  na javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti:
55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
55.201 (počitniški domovi in letovišča),
55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
56.101 (restavracije in gostilne).

Upravičeni stroški in vrednost operacije

Upravičeni stroški:

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost
  • celovita energetska obnova stavb,
  • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
  • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
  • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
  • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
  • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
  • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
  • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….)
  • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….)

      2. stroški informiranja in komuniciranja

  • stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
  • stroški objav,
  • stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
  • drugi stroški informiranja in komuniciranja.

     3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

  • stroški izdelave energetskih izkaznic oz. elaboratov gradbene fizike,
  • stroški investicijskega inženiringa
  • stroški gradbenega nadzora.

Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR, kolikor znaša največja intenzivnost državne pomoči, ki je določena s shemo državne pomoči de minimis.

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovenske udeležbe za sofinanciranje operacij je za programsko območje kohezijska regija Vzhodna Slovenija do 75 % : do 25 % in za programsko območje kohezijsko regijo Zahodna Slovenija do 70 % : do 30 %. Sredstva slovenske udeležbe za sofinanciranje upravičenih stroškov operacije zagotavljajo upravičenci z lastnimi viri.

Roki za oddajo vlog
Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020,
 • Rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021.

Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/ .

Za SPOT svetovanje Savinjska:

Damjana Omerzu, Razvojna agencija Savinja

Vir: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim-podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti/

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija