Razvojna agencija Savinja

»IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA KVALITETNO VODOOSKRBO V SAVINJSKI REGIJI – Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec«

V četrtek, 14.2.2019, so župani Spodnje Savinjske doline na gradu Komenda podpisali partnerski dogovor o medsebojnem sodelovanju v projektu drugega povabila dogovora za razvoj regij »IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA KVALITETNO VODOOSKRBO V SAVINJSKI REGIJI – Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec«.

Projekt sodi v prednostno naložbo 6.1 Vlaganje v vodni sektor  in specifični cilj 2: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo. Predlagan je bil s strani Savinjske regije, minister Zdravko Počivalšek pa je že podpisal Dodatek k Dogovoru o razvoju regije, kamor je projekt umeščen, med MGRT in Razvojnim svetom Savinjske razvojne regije, dne 21.6.2018. Projektni predlog koordinira MGRT  in bo sofinanciran iz sredstev evropske kohezijske politike in proračuna RS.

Pri pripravi projektne vloge za sofinanciranje sodeluje vseh šest občin Spodnje Savinjske doline, s predstavniki Ministrstva za okolje in prostor. Glede na največji investicijski delež so občine imenovale odgovornega vodilnega partnerja projekta Občino Žalec  in odbor za koordinacijo operacije, ki ga sestavljajo predstavniki sodelujočih občin, predstavnik Javnega komunalnega podjetja Žalec ter predstavnik organizacije, izbrane za koordinacijo in vodenje operacije v fazi izvajanja. Ključen cilj je novogradnja in rekonstrukcija vodovodnih sistemov, da se izboljša varna oskrba prebivalcev doline s kakovostno pitno vodo ter zmanjšajo izgube le-te. Pogoj pa je, da mora omenjeni projekt zagotavljati pitno vodo za najmanj 10.000 prebivalcev.

Vsaka  posamezna vključena občina znotraj bo investitor komunalne infrastrukture na območju njene občine in sicer gre za sledeča območja izgradnje:

1. faza PRIMARNI VODOVOD TABOR – BRASLOVČE – PREBOLD   – Občine Tabor, Braslovče, Prebold
2. faza PRIMARNI VODOVOD ZAPLANINA – LOČICA  – VRANSKO  – Občine Vransko, Braslovče, Polzela, Prebold
3. faza VODOVOD GRMOVJE – ŽELEZNO – HRAMŠE                           – Občina Žalec
 

Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta je      2.439.828,00  EUR. Izvedba pa predvidoma od potrditve projekta s strani MOP in najkasneje do konca leta 2022.